Warunki świadczenia usług

 1. Postanowienia ogólne

  1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Coditive, Klient jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień Warunków świadczenia usług i Polityki prywatności (która jest załącznikiem nr 1 do niniejszych Warunków). Poprzez akceptację niniejszych Warunków Klient zgadza się przestrzegać ich postanowień jak i ogólnie obowiązującego prawa.
  2. Jeśli dana osoba wyraża zgodę na niniejsze Warunki w imieniu Klienta tj. podmiotu, który reprezentuje, tym samym oświadcza, że ma prawo do reprezentowania tego podmiotu oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym potwierdza, że ​​osiągnął pełnoletność w swojej jurysdykcji, i jest w pełni zdolny i kompetentny do wejścia w prawa i obowiązki określone w niniejszych Warunkach świadczenia usług oraz w celu przestrzegania niniejszych Warunków świadczenia usług.
  3. Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią prawnie wiążącą umowę między Klientem a Coditive, w odniesieniu do korzystania z Witryny należącej do Coditive jak i korzystania z Usług świadczonych przez Coditive na rzecz Klienta.
  4. Uzyskanie dostępu do Witryny i rozpoczęcie korzystania z Usług Coditive w ramach Witryny jest traktowane jako akceptacja niniejszych Warunków świadczenia usług i Polityki prywatności w odniesieniu do usługi korzystania z Witryny.
  5. Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Klienta przez Usługodawcę jak również w razie niepodjęcia współpracy z Usługodawcą, Klient jest zobowiązany do zmiany danych dostępowych (do panelu administracyjnego strony i/lub konta FTP, panelu administracyjnego hostingu, bazy danych) przyznanych CODITIVE.
 2. Definicje:

  Terminy pisane wielką literą w niniejszych Warunkach świadczenia usług oraz Zamówieniu mają następujące znaczenie:
  1. Developer – programista, osoba, która tworzy programy komputerowe, członek zespołu Coditive.
  2. Termin realizacji – oznacza datę realizacji prac programistycznych gotowych do wdrożenia na środowisko produkcyjne.
  3. Coditive – marka należąca do Coditive Sp. z o. o. Coditive świadczy wyspecjalizowane usługi programistyczne dotyczące stron internetowych działających na oprogramowaniu WordPress. Coditive Sp. z o. o. jest przedsiębiorcą działającym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Knurowie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000907960, NIP 9691643891.
  4. Witryna – Witryna Coditive, dostępna pod adresem https://coditive.com/ i wszystkie powiązane z nią witryny, obsługiwane przez Coditive.
  5. Usługi – usługi świadczone przez Coditive zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, które obejmują usługi programistyczne polegające na tworzeniu oraz edycji stron internetowych i aplikacji internetowych np. opartych o system zarządzania treścią WordPress;. Jako Usługi należy również rozumieć wszelkie inne usługi udostępnione przez Coditive dla Klientów lub dla nich wykonywane, a także udostępnianie materiałów wyświetlanych w Witrynie lub za pośrednictwem Usług.
  6. Warunki świadczenia usług – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Witryny i Usług, a także prawa i obowiązki Klientów.
  7. Klient – osoba lub podmiot, którego reprezentant jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych w swojej jurysdykcji. Reprezentant działa w imieniu podmiotu, który korzysta z Usług i Witryny zgodnie z Warunkami świadczenia usług. Klient nie może być konsumentem (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej) i jeżeli (z jakiegokolwiek powodu) taka osoba stała się Klientem, wszystkie regulacje niniejszego Regulaminu, które są dla niego mniej korzystne niż obowiązujące prawo, nie będą miały zastosowania. W takiej sytuacji regulacja prawne korzystne dla Konsumenta będą miały w takiej sytuacji zastosowanie.
  8. Dzień roboczy – oznacza każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach 8:00 – 16:00 (CET).
  9. Użytkownik – osoba odwiedzająca Witrynę.
 3. Zapytania

  1. Coditive przygotuje Ofertę świadczenia Usług na podstawie złożonego przez Klienta zapytania. Zapytanie może zostać złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie „Kontakt” lub za pośrednictwem innego źródła.
  2. Klient jest zobowiązany zapewnić, by wszystkie informacje znajdujące się w zapytaniu dotyczącym Usług były dokładne, kompletne i nie wprowadzały w błąd, a nadto były przygotowane tak aby mogły być dokładnie oszacowane i odpowiednio wykonane przez Coditive.
  3. Coditive zastrzega sobie prawo:
   1. odpowiedzi tylko na wybrane zapytania,
   2. do odmowy świadczenia Usług w każdym momencie, z zachowaniem wynagrodzenia za już wykonane prace.
  4. Każde zapytanie zostanie indywidualnie ocenione przez Coditive w oparciu o obowiązującą stawkę godzinową i zakres prac wymaganych do wykonania Usług będących przedmiotem zapytania.
  5. Po otrzymaniu zapytania Klienta, Coditive przedstawi Klientowi Ofertę, w którym określi, jakie usługi są nim objęte oraz koszt ich przeprowadzenia.
  6. Po zaakceptowaniu przez Klienta Oferty, Coditive przedstawi Klientowi Zamówienie zawierające szczegóły Oferty. Wiążące dla Stron są postanowienia zawarte w Zamówieniu.
  7. Wszelkie usługi nie zdefiniowane w opisie usługi znajdującym się w Zamówieniu NIE będą wykonywane. Wszelkie dodatkowe prace nie zawarte w Zamówieniu będą podlegać osobnej wycenie; w takim wypadku Coditive przedstawi Klientowi nową Ofertę.
  8. Wykonane przez CODITIVE Prace/Usługi zostaną automatycznie zaakceptowane i uznana za prawidłowo wykonane, jeśli Klient nie prześle żadnych uwag do nich w ciągu 5 dni roboczych (lub 3 dni roboczych w przypadku Usług w ramach których została złożona oferta z ceną do 5.000,00 zł) od ostatniej interakcji Klienta z zespołem CODITIVE.
  9. Po wykonaniu i zaakceptowaniu Usług, niezależnie od tego, czy akceptacja jest wyraźna, czy dorozumiana (zgodnie z punktem 3.8 powyżej), Klient może otrzymać prośbę o opinię dotyczącą Prac/Usług wykonanych na jego rzecz przez Coditive, jednak Klient nie ma obowiązku na nie odpowiadać. Klient zgadza się na to, że opinia może zostać opublikowana przez Coditive np. na stronach www należących do Coditive.
  10. Coditive nie może wykorzystywać danych znajdujących się na serwerach Klienta w sposób wykraczającego poza zakres świadczenia Usług oferowanych przez Coditive.
  11. Wszystkie Usługi udostępnione przez Coditive mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku komercyjnego tj. w zakresie działalności gospodarczej Klienta, chyba że Strony postanowiły odmiennie.
 4. Płatności

  1. Usługi oferowane przez CODITIVE wymagają uiszczenia opłat wskazanych przez CODITIVE na zasadzie przedpłaty lub na innych zasadach wskazanych w Zamówieniu wystawionym przez CODITVE.
  2. Po zaakcetpowaniu Zamówienia, w przypadku:
   1. płatności za całą usługę z góry: link (URL) do elektronicznego formularza Zamówienia jest wysyłany do Klienta. Po akceptacji przez Klienta Zamówienia, niniejszych Warunków oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox-a, Klient pobiera fakturę proforma do płatności z góry.
   2. płatności za poszczególne etapy prac na zasadach wskazanych w Zamówieniu:
    1. link (URL) do elektronicznego formularza Zamówienia jest wysyłany do Klienta. Po akceptacji przez Klienta Zamówienia, niniejszych Warunków oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox-a, Klient pobiera fakturę proforma do płatności z góry za I etap Zamówienia.
    2. różnica między Ceną wskazaną w Zamówieniu a opłaconą na rzecz CODITVE płatnością z góry, o której mowa w pkt 4.2.2.1. (wynikającą z Zamówienia) płatna na podstawie faktury proforma wystawionej na warunkach wskazanych w Zamówieniu.
     W każdym z przypadków, o któych mowa powyżej, faktura (dokument księgowy stanowiący podstawę do rozliczenia podatkowego) zostanie wystawiona po zaksięgowaniu każdej płatności na koncie bankowym CODITIVE.
  3. Płatności można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego lub za pośrednictwem płatności online udostępnionych przez CODITIVE.
  4. Jeżeli Klient nie dokona płatności, o których mowa w pkt. 4.2. w terminie wskazanym na fakturze proforma, Zamówienie i faktura mogą utracić ważności.
  5. Wszelkie Usługi będące przedmiotem Zamówienia będą świadczone na rzecz Klienta po zaakceptowaniu Zamówienia, niniejszych Warunków oraz Polityki Prywatności oraz po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty na koncie bankowym CODITIVE.
  6. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Usług po rozpoczęciu świadczenia Usług przez CODITIVE, wpłacone przez Klienta płatności nie podlegają zwrotowi. Ponadto CODITIVE ma prawo do wystawienia faktury za pracę wykonaną do momentu rezygnacji. Przez rezygnację Strony rozumieją również brak kontaktu z Klientem przez okres pięciu (5) lub więcej dni roboczych od daty ostatniej wiadomości wysłanej do Klienta przez zespół CODITIVE.
  7. Po zaakceptowaniu przez Klienta Zamówienia jest on zobowiązany do współpracy i odpowiedzi na pytania od zespołu CODITIVE pojawiające się w Basecamp lub innym systemie komunikacji zaakceptowanym przez CODITIVE. Po okresie bezczynności ze strony Klienta przez pięć (5) lub więcej dni roboczych projekt zostanie zawieszony i zostaną zastosowane postanowienia punktu 4.6. W takim przypadku termin wskazany w Zamówieniu nie wiąże CODITIVE. W takim wypadku wszelkie Usługi opisane w zaakceptowanym Zamówieniu mogą podlegać oddzielnej wycenie.
  8. CODITIVE zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opłat związanych z Usługami oferowanymi za pośrednictwem Strony w dowolnym momencie. Zmiany takie nie mają wpływu na opłaty i ceny związane z wcześniejszymi Zamówieniami.
  9. Podana w Ofercie opłata zawiera podatki nakładane przez Polskie organy podatkowe i opłatę serwisu płatniczego, o którym mowa w pkt. 4.3. Wszelkie dodatkowe opłaty w tym podatki i cła konieczne do zapłaty w kraju pochodzenia Klienta, pokrywa Klient. Klient zgadza się zapłacić za wszelkie podatki i opłaty, które mogą mieć zastosowanie do płatności dokonywanych przez niego w ramach korzystania z usług CODITIVE.
  10. Faktura dotycząca rozliczenia Usługi nie ujawnia rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług wykonywanych dla Klienta, chyba że Klient zażądał przed rozpoczęciem świadczenia usług na jego rzecz szczegółowych informacji w tym zakresie.
  11. W przypadku gdy Klient, wykupuje z góry:
   1. Pakiet godzin zawierający Prace programistyczne – może go wykorzystać nie później niż przez 3 miesiące od dnia, w którym Klient opłacił Zamówienie zawierające Pakiet godzin. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejne miesiące i nie kumulują się.
   2. Miesięczny Pakiet zawierający Prace Programistyczne – może z niego skorzystać nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient opłacił Zamówienie zawierające Pakiet Miesięczny. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejne miesiące i nie kumulują się.
    Przez zakup dowolnego Pakietu, o którym mowa powyżej, Strony rozumieją sytuację, w której zapłata wynagrodzenia należnego CODITIVE zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym CODITIVE.
  12. Faktura dotycząca rozliczenia Usługi, może być niższa o koszt opłat pobieranych przez Pośrednika, o ile płatność jest dokonywana przez Pośrednika i o ile ten Pośrednik takie opłaty pobiera.
  13. Po otrzymaniu płatności CODITIVE wysyła na adres email Klienta czytelną fakturę w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności. Klient upoważnia CODITIVE do wystawiania faktur z tytułu opłat za Usługę, niewymagających podpisu. Oryginały faktur zostaną dostarczone w formie elektronicznej w formacie PDF.
 5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z witryny i usług:

  1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Witryny i Usług są następujące:
   1. Połączenie internetowe;
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML, które są połączone z Internetem za pośrednictwem strony internetowej z aktywowanym wykonywaniem skryptów Java i pisaniem plików cookie;
   3. aktywne konto e-mail.
  2. W celu przeprowadzenia Usług Klient powinien zapewnić CODITIVE środowisko pracy zgodne z wymaganiami opisanymi pod adresem https://wordpress.org/about/requirements/; jeśli strona lub aplikacja internetowa nie jest oparta o system WordPress – wymagania jakie powinnno spełniać zostaną wskazane przez CODITIVE przed rozpoczęciem współpracy między Stronami. Klient zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy w terminie nie później niż 2 dni od dnia zaakceptowania Zamówienia lub podpisania umowy (odpowiednio w zależności od podstawy współpracy między Stronami) dane dostępowe do konta hostingowego, które spełnia wymagania opisane w zdaniu poprzedzającym, a które Zamawiający wskazuje, jako miejsce umieszczenia gotowej strony internetowej lub gotowych prac programistycznych dla Strony internetowe lub Aplikacji interenetowej. W wypadku niedostarczenia przez Klienta danych dostępowych do kont hostingowego lub dostarczenia konta hostingowego przez Zamawiającego nie spełniającego wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca nie ma obowiązku instalacji i uruchomienia Strony internetowej na serwerze wskazanym przez Zamawiającego oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia testów Strony internetowej. W takim wypadku Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne pliki Strony w ten sposób, że udostępni je w formie archiwum do pobrania z serwera FTP o czym powiadomi Zamawiającego wiadomością e-mail, co będzie uważane za dostarczenie gotowej Strony internetowej.
  3. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że używany sprzęt i oprogramowanie spełniają powyższe wymagania i umożliwiają mu korzystanie z Witryny i Usług.
  4. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich prac i zmian wykonanych na stronie www przez siebie lub przez dowolne zewnętrzne osoby (inne niż osoby z ramienia Wykonawcy) w trakcie świadczenia usług przez Coditive pod rygorem utraty tych danych lub zmian. W przypadku dokonywania jakichkolwiek czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient ma obowiązek zapewnić środowisko GIT, aby ułatwić zmiany w śledzeniu.
  5. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich działań (m.in. korzystania z jakiegokolwiek systemu, sprzętu, oprogramowania lub sieci połączonej ze Stroną internetową), które mogłyby spowodować uszkodzenie lub zakłócenie działania Strony internetowej lub korzystania z Usług w trakcie świadczenia usług przez CODITIVE.
  6. Przedmiot świadczonych usług ma działać w aktualnych na dzień zaakceptowania niniejszych Warunków wersjach najpopularniejszych przeglądarek tzn. Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari.
 6. Odpowiedzialność:

  1. Coditive nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Klienta.
  2. Coditive jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy (zawartej w drodze akceptacji przez Klienta niniejszych Warunków świadczenia usług), zawieszenia lub stałego zaprzestania świadczenia Usług wobec Klienta, który narusza obowiązujące prawo, niniejsze Warunki świadczenia usług, inne obowiązujące warunki, zasady lub umowy między Klientem a Coditive. W takim przypadku Coditive nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za podjęcie takich kroków.
  3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo , Coditive nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w działaniu Stron internetowych, do których uzyskał dostęp w ramach świadczenia Usług, spowodowanych siłą wyższą lub niedozwoloną działalnością stron trzecich.
  4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Coditive nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe przerwy w działaniu Stron internetowych, do których uzyskał dostęp w ramach świadczenia Usług, spowodowane – wprowadzeniem nowych rozwiązań i urządzeń lub prac konserwacyjnych na sprzęcie systemu IT używanym do zapewnić dostęp do Witryny i Usług.
  5. W przypadkach wpływających na bezpieczeństwo lub stabilność Stron internetowych, do których uzyskał dostęp w ramach świadczenia Usług, Coditive zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostępu do nich bez wcześniejszego powiadamiania Klientów i prowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Stron. W takim przypadku Coditive nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za opisane działania.
  6. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Coditive nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi.
  7. Strony wyłączają stosowanie rękojmi przewidzianej w art. 558 kodeks cywilny oraz przewidzianej w art. 55 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Własność intelektualna:

  1. Jeśli strony nie ustaliły inaczej w pisemnej umowie, CODITIVE udziela klientowi licencji na prace zrealizowane przez CODITIVE w ramach świadczonych usług dla klienta. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest udzielana przez CODITIVE przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z tzw. Otwartego Oprogramowania i generalnych zasad korzystania z WordPress (określonych w https://wordpress.org/about/license/), oraz zasad przewidzianych dla innych licencji, które są wykorzystywane do prac realizowanych w ramach usług świadczonych dla klienta.
  2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Witryny są wyłączną własnością Coditive. Wszystkie elementy kreatywne umieszczone na tej Witrynie są chronione prawami własności intelektualnej, a w szczególności prawami autorskimi. Wszystkie znaki towarowe, logotypy, grafiki, zdjęcia, animacje, filmy, teksty i inne charakterystyczne znaki pojawiające się na Stronach są własnością intelektualną Coditive lub stron trzecich. Z uwagi na powyższe, nie mogą one być powielane, wykorzystywane lub używane jako własne lub cudze bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem nieważności ze strony Coditive lub stron trzecich. Wszelkie prawa własności lub prawa własności intelektualnej do dzieł należących do strony trzeciej, które nie stanowią treści Witryny, ale są dostępne za pośrednictwem Witryny, stanowią własność ich prawowitych właścicieli i są chronione prawem autorskim, lub innymi ustawami regulującymi prawo własności intelektualnej.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z Witryny wyłącznie w celach określonych w niniejszych Warunkach lub/i Zamówieniu. Coditive udziela Użytkownikowi ograniczonego, odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa dostępu, za pośrednictwem ogólnie dostępnej przeglądarki internetowej do korzystania z Witryny, intencją Coditive jest, aby Witryna była wykorzystywana tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Coditive nie przyznaje Użytkownikowi żadnych innych praw, dorozumianych lub innych. Użytkownik nie ma prawa: (a) kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć ani w inny sposób tworzyć dzieł pochodnych do Witryny; (b) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy Witryny, z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące przepisy wyraźnie zabraniają takiego ograniczenia; oraz (c) dzierżawić, udzielać podlicencji, sprzedawać, cedować lub w inny sposób przenosić praw (lub zamierzać robić to samo) na Stronę. Licencja udzielona powyżej oraz prawo Użytkownika do korzystania z Witryny wygasną natychmiast, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do niniejszych Warunków świadczenia usług.
  4. Użytkownicy mogą korzystać z produktów stron trzecich oferowanych za pośrednictwem Witryny (o ile takowe są oferowane przez Coditive) zgodnie z licencjami udzielonymi przez te strony trzecie i na ich podstawie.
  5. Coditive nie rości sobie praw własności do jakichkolwiek treści, które Użytkownik umieszcza lub udostępnia za pośrednictwem Witryny; jednak, jeśli Użytkownik przesyła treści w obszarach Witryny, które są ogólnie dostępne dla publiczności (takie jak blogi, fora itp.), w ten sposób przyznaje Coditive nieodwołalne, niewyłączne, ogólnoświatowe, bezterminowe, wolne od opłat, pozwalające na udzielanie sublicencji, zbywalnej licencji na użytkowanie, hostowanie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych (takich jak te wynikające z tłumaczeń, adaptacji lub innych zmian), komunikowanie się, publikowanie, publiczne wyświetlanie, publiczna prezentacja, dystrybucja, reklamowanie się, oraz do włączania takich treści do innych utworów w dowolnej formie, formacie, mediach, technologii lub medium dowolnego rodzaju znanego lub opracowywanego później.
 8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności:

  1. Operacje wykonywane przez Coditive na danych osobowych Klientów lub dane osobowe przekazywane przez Klientów, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie podlegają Polityce Prywatności (która stanowi załącznik i integralną część niniejszych Warunków świadczenia usług).
  2. Klient oświadcza, że wszelkie dane uzyskał zgodnie z obowiązującym prawem i ma uprawnienie do dysponowania nimi w tym przekazywania ich Coditive.
  3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych osobowych, które przekazuje w okolicznościach i celach określonych w Polityce prywatności.
 9. Poprawki i modyfikacje:

  1. Coditive może w dowolnym momencie zmodyfikować postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usługi jednak tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
  2. Zmiany dotyczące płatności nie mają wpływu na opłaty i ceny związane z Zamówieniami wcześniej zatwierdzonymi przez Coditive i opłaconymi przez Klienta.
  3. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji niniejszych Warunków świadczenia usług, Klient zostanie o nich poinformowany poprzez zamieszczenie na stronie Witryny. O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach świadczenia usług, zmiany wchodzą w życie w dniu określonym przez Coditive. Dalsze korzystanie z Witryny po tym, jak modyfikacje zostały skutecznie wprowadzone do niniejszych Warunków świadczenia usług, oznacza akceptację przez Klienta zmodyfikowanych Warunków świadczenia usług.
 10. Postanowienia końcowe:

  1. Coditive i Klient są niezależnymi stronami, a żadne postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie formułują partnerstwa ani innego rodzaju joint venture pomiędzy nimi.
  2. Akceptacja niniejszych Warunków oznacza zgodę Klienta na przeniesienie lub cesję praw i obowiązków wynikających z zawartej między Stronami umowy przez Coditive.
  3. Klient udziela zgody Coditive na używanie nazwy i logo Klienta oraz opisu usług świadczonych przez Coditive na podstawie niniejszych Warunków (jednak nie ujawniających nazw i szczegółów dotyczących usług wykonanych na rzecz klientów Klienta) w celu promowania Coditive, w szczególności w celu wyświetlania nazwy i logo Klienta na stronie internetowej, materiałach promocyjnych i nośnikach reklamowych Coditive.
  4. Wszelkie zapytania lub komentarze dotyczące niniejszych Warunków świadczenia usług można składać na stronie https://coditive.com/contact lub adresie pocztowym: [email protected].
  5. Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie kwestie związane z wykonaniem, interpretacją, naruszeniem lub egzekwowaniem niniejszych Warunków świadczenia usług, a także wynikające z nich prawa i zobowiązania podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Wszelkie spory dotyczące podmiotów innych niż konsumenci (określone w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej) dotyczące wykonania, interpretacji, naruszenia lub egzekwowania niniejszych Warunków świadczenia usług lub praw, obowiązków i zobowiązań na nich nałożonych podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu w Gliwicach (Rzeczpospolita Polska).
  7. Postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązującego prawa, które ma pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków świadczenia usług.
  8. Niniejsze Warunki korzystania z usługi będą egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli z jakiegokolwiek powodu jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa w jakimkolwiek zakresie, wówczas (a) takie postanowienie będzie interpretowane lub przekształcane w zakresie wymaganym w uzasadniony sposób dla zapewnienia tego samego ważnego, wykonalnego i zgodne z pierwotnym zamiarem stanowiącym podstawę takiego postanowienia oraz (b) taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie na żadne inne postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług.
  9. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały pierwotnie napisane w języku polskim i mogą być tłumaczone na inne języki. W przypadku konfliktu między wersją przetłumaczoną a wersją polską, wersja polska ma pierwszeństwo.
  10. Warunki świadczenia usług wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.


Załączniki:
 Polityka prywatności