Polityka prywatności i plików cookies

 1. Postanowienia wstępne.
 2. Definicje.
 3. Dane osobowe.
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 5. Sposób zbierania danych osobowych.
 6. Uprawnienia podmiotu danych osobowych.
 7. Okresy retencji danych osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich.
 9. Linki zewnętrzne i social media.
 10. Bezpieczeństwo danych osobowych.
 11. Odbiorcy danych osobowych.
 12. Profilowanie.
 13. Formularze.
 14. Prawa autorskie.
 15. Pliki cookies.
 16. Logi serwera.

§ 1

Postanowienie wstępne

 1. Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://coditive.pl/ .
 2. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w Polityce, a każdy Użytkownik strony powinien być świadomy postanowień obowiązującej Polityki prywatności. Powody zmian mogą wynikać z postępu technologicznego w Internecie, zmian w ogólnych przepisach prawa, lub z rozwoju samej strony, np. przez wprowadzenie przez Administratora nowych narzędzi. Data publikacji niniejszej Polityki znajduje się na dole strony.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies należy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: [email protected] lub nr telefonu: +48 510 619 619

§ 2

Definicje

Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści niniejszej Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie niniejszego Strony.

 1. Administrator Danych Osobowych/Administrator – to podmiot odpowiedzialny za zarządzanie Stroną internetową znajdujący się pod określonym adresem https://coditive.pl/. Administratorem jest Coditive Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie (44-196), przy ul. 26 Stycznia 2A/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907960, NIP 9691643891, REGON 387408110, e-mail: [email protected].
 2. Użytkownik – to każda osoba, która korzysta ze Strony internetowej/Strony. 
 3. Newsletter – to bezpłatna usługa świadczona przez Administratora, polegająca na przesyłaniu listów elektronicznych, w których Administrator informuje o nowych wydarzeniach, produktach i innych elementach ważnych z punktu widzenia Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni jego produktów lub usług. 
 4. Użytkownikoznacza, w zależności od kontekstu, Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Serwisu, jak również Kupującego.
 5. Konto Użytkownika – to indywidualne konto, które pozwala na dostęp do zakupionych szkoleń i produktów na platformie internetowej Strony. 
 6. Formularze – to miejsca na stronie internetowej, w których Użytkownik może wprowadzić swoje dane osobowe w celu realizacji różnych celów, takich jak złożenie zamówienia lub kontakt z Administratorem. 
 7. Strona internetowa/Strona – to strona https://coditive.pl/ oraz każda jej podstrona.
 8. RODO – to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3

Dane osobowe

 1. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Strony, konieczne jest podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 2. Jeśli Użytkownik poda dane, które nie są wymagane lub przekaże dane nadmiarowe, Administrator przetwarza te dane na podstawie zgody Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych oraz na anonimizację danych, których Administrator nie potrzebuje i nie chce przetwarzać, ale mimo to Użytkownik je przekazał.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda Usługodawcy, są przetwarzane zgodnie z prawem, a przede wszystkim z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§ 4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika, które są przetwarzane przez Administratora, mogą mieć różne cele i podstawy prawne, a mianowicie:

 1. Wykonanie usługi lub umowy oraz przesłanie oferty na żądanie Użytkownika – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 2. Wystawienie faktury i rachunku oraz spełnienie obowiązków podatkowych – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. Rozpatrzenie reklamacji lub roszczeń związanych z umową – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 4. Udzielanie rabatów i informowanie o promocjach oraz ofertach Administratora lub poleconych przez niego podmiotów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika);
 5. Kontakt telefoniczny w celu realizacji usługi – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 6. Kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora, o ile Użytkownik jest już Klientem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w odniesieniu do danych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy; art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody, w zakresie wykraczającym poza wskazany w przepisach prawa pracy),
 8. Zachowanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeżeli Użytkowniek wyrazi taką zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 9. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
 10. Tworzenie rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami – podstawą prawną jest obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. Przechowywanie danych jako archiwalnych i dowodowych w celu ochrony informacji, które mogą zostać użyte do udowodnienia faktów – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. Zarządzanie stronami internetowymi i platformami Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 13. Analizowanie danych, w tym danych zebranych automatycznie, takich jak cookies, w celu prowadzenia analizy analitycznej, na przykład za pomocą Google Analytics lub Piksel Facebooka – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 14. Korzystanie z cookies na stronie internetowej i podstronach –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 15. Umieszczanie przez Użytkowników opinii o usługach oferowanych przez Administratora oraz badanie opinii poprzez ankiety – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika),
 16. Komentowanie na Stronach Administratora artykułów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika).
 17. Badanie satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 18. Wewnętrzne cele administracyjne Administratora związane z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 19. Wysyłanie newsletterów – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego oraz na podstawie zgody Użytkownika zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 20. Dopasowywanie treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 21. Marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług kierowanego do Użytkownika lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 22. Tworzenia własnych baz danych dotyczących Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 23. Pod warunkiem, że zostały stworzone i istnieją, obsługi fanpage na portalu Facebook, konta w portalu Instagram oraz konta w portalu Linkedin a w tym w celu wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). 
 24. Pod warunkiem, że zostały stworzone i istnieją, w celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika).

§ 5

Sposób zbierania danych osobowych

Tylko te informacje, które użytkownik dobrowolnie poda, są zbierane i przetwarzane. Wyjątkiem są dane uzyskane automatycznie poprzez pliki cookies i logowanie. W trakcie odwiedzin na Stronie, takie dane jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego są zbierane automatycznie (tzw. dane logowania). Automatycznie pozyskane dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników na stronie, do zbierania danych demograficznych lub do personalizacji zawartości w celu ulepszenia strony. Jednakże, takie dane są przetwarzane wyłącznie w celu administrowania Stroną, zapewnienia jej sprawnego działania, kierowania treści marketingowych i nie są powiązane z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej informacji na temat cookies znajduje się w dalszej części polityki prywatności.

§ 6

Uprawnienia podmiotu danych osobowych

Odnośnie swoich danych osobowych, Użytkownik może skorzystać z uprawnień zgodnie z przepisami zawartymi w art. 15-21 RODO w tym:

 1. prawa dostępu do treści jego danych, 
 2. prawa do przenoszenia danych, 
 3. prawa poprawiania danych,
 4. prawa sprostowania danych, 
 5. prawa usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 6. prawa ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, 
 7. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
 8. prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
 9. prawa do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Uprawnienia powyżej wskazane, nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych, które nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorstwa. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień odsyłam do treści RODO.  

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail podany do kontaktu lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej Polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia. 

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na pewną czynność, to może ją w każdym momencie cofnąć. W takim przypadku jego adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej Administratora, a działania związane z tą zgodą zostaną zaprzestane. Jednak cofnięcie zgody nie wpłynie na przetwarzanie danych, które zostały już zebrane na podstawie wcześniejszej zgody.

W niektórych sytuacjach dane Użytkownika nie zostaną całkowicie usunięte i będą przechowywane przez określony czas, aby chronić Administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub do momentu spełnienia obowiązków prawnych.

Administrator odpowie na każde żądanie Użytkownika, wyjaśniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

§ 7

Okresy retencji danych osobowych

Administrator będzie przechowywał dane użytkownika przez określony czas, zależny od celu ich przetwarzania i realizacji usługi, a także zgodnie z wymogami prawa. Okresy przechowywania danych będą wynosić:

 1. czas realizacji usługi i współpracy, a także okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – dla danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
 2. czas prowadzenia rozmów i negocjacji przed zawarciem umowy lub wykonaniem usługi – dla danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. czas wymagany przez przepisy prawa, w tym prawa podatkowego – dla danych osobowych związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów,
 4. czas do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO – dla danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. czas do momentu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego – dla danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym użytkownikowi,
 6. czas do momentu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – dla danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania plików cookies i administrowania stronami Administratora,
 7. czas do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – dla danych osobowych przetwarzanych do celów wskazanych w przepisach prawa pracy;
 8. maksymalnie 3 lata w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta.

Długości czasu przechowywania informacji wyrażone w latach są liczne na końcu każdego roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych. Ten zabieg ma na celu ułatwienie procesu zarządzania i przetwarzania danych.

§ 8

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, jego dane mogą być przekazywane poza Unię Europejską do krajów trzecich, ale tylko do odbiorców, którzy zapewniają najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa danych. Aby zagwarantować bezpieczeństwo przekazu danych, firma może działać w oparciu o:

 1. współpracę z podmiotami, które przetwarzają dane osobowe w krajach, w których wydano stosowną decyzję Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych, które zostały wydane przez Komisję Europejską (jak w przypadku firmy Google),
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, które zostały zatwierdzone przez właściwe organy nadzorcze lub zgoda Użytkownika na przekazanie jego danych osobowych.

Aktualnie, Google i Facebook świadczą swoje usługi głównie poprzez firmy zlokalizowane w Unii Europejskiej. Jednakże, przed skorzystaniem z ich usług, konieczne jest dokładne zapoznanie się z ich politykami prywatności, aby uzyskać aktualne informacje dotyczące ochrony prywatności danych osobowych.

Szczegółowe informacje dostępne są w politykach prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Meta Platforms Ireland Limited (czyli Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation 

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Linkedin) https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

§ 9

Linki zewnętrzne i social media

Na stronie mogą być zamieszczone odnośniki prowadzące do innych stron internetowych, które otworzą się w nowym lub obecnym oknie przeglądarki. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i regulaminem tych stron.

Poniższe postanowienia tego paragrafu znajdują zastosowanie, pod warunkiem założenia przez Administratora Fanpage’a lub Grupy na Facebooku.

Jeśli zdecydujesz się na polubienie lub dołączenie do Fanpage’a lub Grupy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania nimi, komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych oraz tworzenia społeczności. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez polubienie lub dołączenie do grupy. Zasady korzystania z portalu społecznościowego Facebook są regulowane przez Facebooka.

Możesz zrezygnować z obserwowania Fanpage’a lub uczestnictwa w Grupie w każdej chwili. W takim przypadku nie będziesz otrzymywał żadnych treści związanych z Fanpage’em lub Grupą. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, które udostępniasz publicznie na swoim profilu. Pozostałe dane są przetwarzane przez Facebook na podstawie jego regulaminów np. https://www.facebook.com/business/help/336550838147603 .

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia Fanpage’a lub Grupy, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak marketing własnych produktów lub usług oraz obrona przed roszczeniami. Twoje dane mogą być udostępnione innym odbiorcom, takim jak Facebook, agencje reklamowe, podwykonawcy obsługujący Fanpage lub Grupę, serwisy IT lub wirtualne asystentki.

Twoje prawa związane z danymi osobowymi opisane są w polityce prywatności. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka, a Facebook stosuje standardowe klauzule umowne. Twoje dane mogą być profilowane w celu lepszego spersonalizowania oferty reklamowej, ale nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany zgodnie z RODO.

§ 10

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator dokłada należytej staranności w przechowywaniu i ochronie danych osobowych Użytkownika zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Przetwarzanie informacji o Użytkowniku odbywa się przy użyciu odpowiednich narzędzi technicznych i organizacyjnych, które spełniają wymagania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Głównym celem tych środków jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych. Tylko osoby upoważnione mają dostęp do tych danych i są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
 2. Użytkownik powinien również zachować ostrożność w celu ochrony swoich danych osobowych przesyłanych przez internet, nie ujawniać swojego loginu i hasła osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe i aktualizować oprogramowanie.
 3. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i samodzielnie pełni jego funkcję (przez organ zarządzający – adres e-mail do kontaktu: [email protected]).
 4. Użytkownik zostaje poinformowany, że jego dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym na ich żądanie, jeśli jest to niezbędne.

§ 11

Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi jedynie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Te firmy to na przykład podwykonawcy, kurierzy, pośrednicy w płatnościach elektronicznych, firmy księgowe i dostawcy usług newsletterowych. Wszystkie te podmioty zapewniają stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, które wymagane są przez RODO oraz inne przepisy prawa.
 2. W celu wykonania w tym umów o świadczenie usług, zawieranych przez Administratora z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
  1. obsługującemu płatności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg.
  2. obsługującemu płatności Stripe Payments Europe, Limited The One Building, 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2, Co. Dublin Ireland.
  3. świadczącemu usługi księgowe na rzecz Administratora.

§ 12

Profilowanie

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji wpływających na jego prawa i wolności zgodnie z RODO.
 2. Jednakże, Strona internetowa i technologie śledzące mogą profilować dane Użytkownika, aby dostosować ofertę firmy do jego zainteresowań. Profilowanie nie powinno mieć wpływu na sytuację prawną Użytkownika ani na warunki zawartych umów. Informacje wykorzystywane do profilowania są anonimowe i statystyczne, takie jak płeć, wiek, zainteresowania, lokalizacja i zachowania na stronie.
 3. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na jego prawa i obowiązki.

§ 13

Formularze

Na Stronie internetowej Administrator udostępnia różne formularze, w tym 

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy umożliwia kontakt z Administratorem za pośrednictwem elektronicznej wiadomości. Informacje takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności w celu kontaktu z użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu, dane mogą być przechowywane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa. Okres przechowywania danych nie będzie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń.

Formularz zapisu na newsletter 

Aby zapisać się na listę subskrybentów, Użytkownik musi podać swoje imię i adres e-mail oraz potwierdzić chęć zapisu. Poprzez zapis na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą e-maila oraz na wykorzystanie swoich urządzeń końcowych (takich jak telefon, tablet lub komputer) w celu przesyłania reklam bezpośrednich. 

Zapis na newsletter oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). 

Zgody te są dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania newslettera. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym czasie, co spowoduje zakończenie wysyłki newslettera. Pomimo odwołania zgody, dane użytkownika mogą być przechowywane przez okres do 2 lat w bazie subskrybentów, w celu wykazania faktu udzielenia zgody oraz ewentualnych związanych z tym roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Wysyłanie newslettera to usługa, która umożliwia Użytkownikom otrzymywanie regularnych informacji na temat ofert (w tym ofert pracy) produktów, usług czy wydarzeń. Aby utrzymać jakość usługi i dbać o prywatność użytkowników, może być wprowadzony limit czasu na ich aktywność. Jeśli użytkownik nie wykazuje aktywności (np. nie otwiera wiadomości) przez co najmniej rok, wysyłka newslettera może zostać zatrzymana. W przypadku zaprzestania wysyłki newslettera, dane użytkownika zostaną usunięte z systemu. Jeśli użytkownik chciałby ponownie otrzymywać newsletter, musiałby się zarejestrować za pomocą formularza zapisu lub skontaktować się z administratorem w inny sposób.

System mailingowy rejestruje różne działania użytkowników związane z otrzymywanymi e-mailami, takie jak data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki czy moment wypisania się z listy. Pozwala to na analizowanie skuteczności newslettera oraz dostosowywanie treści do potrzeb odbiorców.

Administrator ma również prawo do przeprowadzania remarketingu własnych produktów lub usług, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Interes ten polega na promocji i reklamie usług skierowanej do osób zapisanych na newsletter. Aby to zrealizować, e-maile subskrybentów są importowane do narzędzia marketingowego dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Limited (Facebook), zwanego menedżerem reklam. Następnie, reklama stworzona przez administratora lub upoważnioną osobę jest kierowana do tych subskrybentów za pośrednictwem konta reklamowego administratora, o ile są oni jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Dane te są usuwane po zakończeniu każdej kampanii reklamowej. Jeśli kolejna kampania zostanie przeprowadzona, do narzędzia zostaje załadowana zaktualizowana baza subskrybentów. Szczegółowe informacje na temat tzw. niestandardowych grup odbiorców, zasad hashowania danych oraz przetwarzania tych danych można znaleźć w polityce prywatności Facebooka, dostępnej pod podanymi linkami: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#  oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Formularz komentarzy (opcjonalnie – o ile Administrator wdrożył możliwość ich dodawania)

Formularz komentarzy pozwala na dodawanie komentarzy, pod warunkiem podania dobrowolnych danych, takich jak imię, nazwisko, e-mail, nazwa strony internetowej, numer IP. Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu wyświetlania awatarów i zapobiegania spamowi. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. 

Administrator korzysta z systemu do komentarzy oferowanych przez WordPress.

Administrator nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników i zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy naruszających zasady niniejszej Polityki w tym komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez zgody właścicieli tych stron.

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim z którymi współpracuje, na podstawie umowy powierzenia, ale dane z formularzy nie mogą być przekazywane innym podmiotom trzecim, bez zgody Użytkownika.

§ 14 

Prawa autorskie

 1. Informacje zamieszczone na Stronie internetowej pozostają aktualne na dzień ich zamieszczenia chyba że co innego wynika z ich treści.
 2. Informacje zamieszczone na Stronie internetowej, której dotyczy niniejsza Polityka, nie mają charakteru specjalistycznych porad i nie dotyczą konkretnych sytuacji. Aby uzyskać wsparcie w określonej kwestii, należy skonsultować się z osobą mającą kompetencje do udzielania takich wskazówek lub z Administratorem strony, używając dostarczonych danych kontaktowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z informacji na stronie ani za działania lub zaniechania podejmowane na podstawie tych informacji.
 3. Wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, teksty, filmy czy bezpłatne zasoby, są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania czy wykorzystywania w inny sposób bez zgody Administratora.

§ 15 

Pliki cookies, dane sesji

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
 2. Mogą one pochodzić bezpośrednio z witryny Administratora lub z innych witryn internetowych. Dostosowują one zawartość strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także pozwalają na tworzenie statystyk, które ukazują sposób korzystania z witryny. W ten sposób Administrator może ją ulepszać.
 3. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu. Automatycznie nie są zbierane żadne informacje, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookie.
 4. Administrator używa następujących plików cookie od osób trzecich na swojej stronie:
  1. Piksel konwersji Facebooka (o ile rzeczywiście jest wykorzystywany na niniejszej stronie internetowej) – służy do zarządzania reklamami na Facebooku oraz prowadzenia działań remarketingowych, co jest zgodne z prawnymi interesami administratora. Narzędzie to jest oferowane przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. Jest to narzędzie analityczne służące do mierzenia efektywności reklam, monitorowania działań użytkowników oraz targetowania określonej grupy odbiorców (Facebook Ads, Facebook Insights). Dane zebrane za pomocą Facebook Pixel są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Pokazują jedynie ogólne informacje dotyczące użytkowników, takie jak lokalizacja, wiek, płeć czy zainteresowania. Dostawca może łączyć te dane z informacjami przekazywanymi przez użytkownika w ramach konta na Facebooku, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi celami. Administrator zaleca zapoznanie się z informacjami na ten temat na odpowiedniej stronie Facebook-a znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation .
  2. Google Analytics – służy do analizy statystyki. Google Analytics używa własnych plików cookie, które pomagają w ulepszaniu strony, przechowując informacje, takie jak źródło ruchu. Narzędzie to jest dostarczane przez Google LLC i opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na tworzeniu statystyk i ich wykorzystywaniu do ulepszania usług oraz optymalizacji strony. Administrator nie przetwarza żadnych danych identyfikujących użytkowników podczas korzystania z Google Analytics. Zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Google Analytics, możliwością wyłączenia śledzenia i zadaniem pytań dostawcy narzędzia: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
  3. Matomo Analytics – oprogramowanie służące do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej. Matomo to platforma analityki internetowej typu open-source. Zapewnia szczegółowe raporty o odwiedzających stronę internetową, używanych wyszukiwarkach i słowach kluczowych, języku, popularnych stronach i wielu innych. Kluczową cechą Matomo jest szacunek dla prywatności użytkowników, oferując różne opcje zapewniające ochronę danych, co czyni go popularną alternatywą dla Google Analytics, szczególnie w regionach z surowymi przepisami dotyczącymi prywatności. W przeciwieństwie do wielu platform analitycznych, Matomo umożliwia użytkownikom posiadanie danych, które zbierają, ponieważ można go zainstalować na własnym serwerze użytkownika. Jest również wysoce konfigurowalny i rozszerzalny, z funkcjami takimi jak śledzenie e-commerce, monitorowanie konwersji celów i niestandardowe wymiary. Firmą stojącą za Matomo jest Matomo.org, która skupia się na tworzeniu etycznej i potężnej platformy analitycznej. Oferują zarówno wersję samodzielną Matomo, która jest darmowa i open source, jak i wersję hostowaną w chmurze, która jest usługą płatną. To podwójne podejście pozwala im zaspokoić szeroki zakres potrzeb użytkowników, od osób indywidualnych i małych firm po duże przedsiębiorstwa.
  4. Google reCAPTCHA – wykorzystuje zaawansowany silnik analizy ryzyka i wyzwania adaptacyjne, aby uniemożliwić złośliwemu oprogramowaniu prowadzenie nadużyć w Twojej witrynie. Narzędzie to jest dostarczane przez Google Ireland Limited i opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
  5. Piwik PRO. W Piwik PRO Core Plan dane są przechowywane w centrum danych (hostingu w chmurze) znajdującym się w Niemczech. Piwik PRO oferuje trzy metody zbierania danych nieosobowych. Pierwszą z nich jest: Anonimowe śledzenie za pomocą plików cookie i danych z sesji – zbiera statystyki sesji bez użycia jakichkolwiek trwałych identyfikatorów użytkownika. To metoda alternatywna do śledzenia za udzieloną zgodą, która może być wykorzystywana gdy odwiedzający zignoruje lub odrzuci banner pytający o zgodę na śledzenie. Kolejną metodą jest: Anonimowe śledzenie bez plików cookie, ale z danymi sesji – zbiera statystyki sesji za pomocą krótkotrwałego identyfikatora sesji, który zmienia się co 30 minut. To metoda alternatywna do śledzenia za udzieloną zgodą, która może być wykorzystywana gdy odwiedzający zignoruje lub odrzuci banner pytający o zgodę na śledzenie. Ostatnią metodą jest: Anonimowe śledzenie bez plików cookie lub danych sesji – zbiera statystyki zdarzeń bez użycia identyfikatorów odwiedzających lub sesji i nie łączy zdarzeń w ramach użytkownika lub sesji. Wszystkie trzy metody są opcjonalne i stanowią doskonałą alternatywę dla standardowego śledzenia opartego wyłącznie na udzielaniu zgody. Więcej szczegółów znajduje się na stronę www dostawcy: https://piwikpro.pl/. Więcej na temat bezpieczeństwa stosowania tego rozwiązania znajduje się na podstronie www dostawcy: https://piwik.pro/privacy-security/.
  6. Wtyczki kierujące do social mediów. Strona zawiera wtyczki do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy LinkedIn. Po kliknięciu w ikonę wtyczki użytkownik jest przekierowywany na stronę zewnętrznego dostawcy, np. właściciela serwisu społecznościowego takiego jak Facebook, gdzie ma możliwość kliknąć w “Lubię to” lub „Udostępnij” i w ten sposób ma możliwość polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności Facebooka przed utworzeniem konta na tej platformie. Administrator nie ma kontroli nad danymi przetwarzanymi przez Facebook. Gdy użytkownik kliknie przycisk wtyczki prowadzący do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, dane osobowe zaczynają być przetwarzane przez ten serwis społecznościowy, który staje się administratorem danych i określa cele oraz zakres ich przetwarzania. Pliki cookie pozostawione przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą być również zainstalowane na urządzeniu użytkownika po wejściu na stronę i następnie powiązane z danymi zgromadzonymi na platformie Facebook. Użytkownik, korzystając ze strony, akceptuje tę sytuację.
  7. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców. Administrator może umieszczać na swojej stronie materiały z innych witryn, takich jak portale, serwisy, blogi czy strony internetowe zewnętrznych dostawców. Przykładami mogą być filmy z YouTube lub Vimeo. Podczas odtwarzania tych treści przez użytkownika, zewnętrzne podmioty mogą gromadzić niektóre informacje. Aby tego uniknąć, można się wylogować z danego portalu (o ile ma się tam konto i jest się zalogowanym) przed wizytą na stronie Administratora, nie odtwarzać treści lub zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby zablokować wyświetlanie określonych materiałów. Zaleca się zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.
  8. Linki afiliacyjne i programy partnerskie. Administrator może umieszczać na swojej stronie afiliacyjne linki do produktów lub usług innych podmiotów. Dzięki temu można zarabiać na bezpłatnie udostępnianych treści. Jeżeli Użytkownik kliknie w link nie spowoduje to po jego stronie naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu Administratorowi może zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie. Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube: regulamin: https://www.youtube.com/t/terms, polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
  9. Complianz – to wtyczka do zarządzania plikami cookies (ciasteczkami), oferowana przez Complianz B.V. z siedzibą w Kalmarweg 14-5. 9723 JG Groningen Netherlands.
 5. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 6. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 7. Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
 8. Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Ponadto podczas korzystania ze strony możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies – co jednak może spowodować skutki wskazane powyżej.

§ 16

Logi serwera

 1. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
 2. Korzystanie z Strony wymaga przesłania zapytań do serwera, na którym Strona jest przechowywana. Każde takie zapytanie zostaje zapisane w logach serwera, które zawierają informacje takie jak adres IP Użytkownika, data i czas serwera, a także dane dotyczące przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika. Logi te są przechowywane na serwerze i służą do zarządzania Stroną, jednak ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami lub podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator Strony nie wykorzystuje logów serwera w celu identyfikacji Użytkownika.
 3. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Data aktualizacji: 20.11.2023 r.